EMF

De blootstelling aan elektromagnetische velden (ElectroMagnetic Fields of EMF) en de daarbij eventueel optredende risico's voor de volksgezondheid staan sterk in de belangstelling. Werkgevers dienen in het kader van de EMF richtlijn 2004/40/EG hun werknemers een veilige werkplek te bieden, waarbij blootstelling aan magnetische velden van inductieovens of radiofrequent energie in industriële processen dient te worden beperkt.

  • De (inter)nationaal beschikbare literatuur op dit gebied is niet altijd eensluidend wat betreft de risico's en acceptabele EM niveaus.
  • Om duidelijke antwoorden te leveren ten aanzien van de werkelijke blootstellingsniveaus voert Lambda Engineering metingen uit van elektrisch, magnetisch en elektromagnetisch veld in het frequentiebereik van 0Hz (DC) - 3GHz.
  • EMF beoordelingen op industriële locaties, vaststelling van blootstellingsniveaus onder plaatselijke bedrijfsomstandigheden.
  • Meting van laagfrequent magnetisch veld van vermogensdistributiesystemen, waaronder transformatoren, rail systemen, kabels, laagspanningsverdeelpanelen etc.
  • Meting van EM veldsterkte van lokale radiofrequent zenders, als functie van de afstand, hoogte etc.
  • Het verifiëren van meetwaarden ten opzichte van de referentieniveaus conform ICNIRP en EMF richtlijn 2004/40/EG.
  • Waar van toepassing, het beoordelen van gemeten veldsterkten ten opzichte van immuniteitsniveaus van actieve implanteerbare medische apparatuur, zoals pacemakers.
  • Het geven van advies ten aanzien van EMF reductiemaatregelen of beperking van blootstellingsniveaus door afscherming en scheiding.

Meetresultaten, conclusies en aanbevelingen voor eventueel noodzakelijke verbetermaatregelen worden vastgelegd in een heldere meetrapportage.

Kunnen wij u helpen?